Tuesday, December 6, 2011

想有人 宠
前天的思念 是泛滥的
昨天的思念 是洋溢的
今天的思念 是....想念到泪汪汪的 想哭
想被宠 想有一个你宠我
那个人 可以是你 吗
是你 想的是你 念的也是你 就是你 而已
为什么 你就是可以....
影响我生活的曲调 心的频率 呼吸的节奏


:: 做你的 宠物

No comments:

Post a Comment